این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

- آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 15 دی ماه (تا 30 دی ماه تمدید شد)

- اعلام نتایج داوری مقالات: 30 دی ماه

- آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 10 بهمن ماه

- آخرین مهلت ثبت نام در همایش: 30 بهمن ماه

- شروع همایش: 8 و 9 اسفندماه 


Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,Iran



Hamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference

                                        

Follow Us